O Przedszkolu

 " Dzieci uczą się nie dlatego, że są inteligentne,

ale są inteligentne dlatego, że się uczą"


W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole będzie pracowało elementarnym Planem Daltońskiego stworzonego na początku XX w. przez Helena Parkhurst.

Realizując plan daltoński w przedszkolu skupiamy się na rozwianiu trzech głównych cech osobowościowych dziecka:

- samodzielności;

- odpowiedzialności;

- współpracy.


PLAN DALTOŃSKI:

 • umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka,
 • uczy polegania na sobie,
 • rozwija inicjatywę i samodzielność w działaniu jak i myśleniu,
 • inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy,
 • wyucza poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania,
 • wdraża do samodzielnego uczenia się dziecka w przedszkolu


      Plan daltoński doskonale przygotowuje najmłodsze dzieci do samodzielnej pracy w szkole. Przedszkolaki nawzajem motywują się do indywidualnej pracy oraz uczą się współpracować w parach i zespołach.Priorytet przedszkola

Zapewnienie wychowankom wszechstronnego rozwou, bezpieczeństwa, adaptacji i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwaniu nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

 

 

 

Oferta przedszkola

 

 

 

Wizja dziecka w naszym przedszkolu


Dziecko jest:

 • ciekawe świata
 • radosne
 • ufne w stosunku do nauczycieli
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
 • kulturalne i tolerancyjne
 • uczciwe i prawdomówne
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacujnej
 • odpowiedzialne i obowiązkowe
 • świadome zagrożeń

 

 

 

Nasza misja


W naszym przedszkolu dziecko:

 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju
 • rozwija aktywność twórczą
 • rozwija zainteresowania muzyką, kulturą, sztuką
 • obcuje ze sztuką
 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
 • kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości
 • poznaje swoje prawa i obowiązki
 • czuje się bezpiecznie w życzliwej i serdecznej atmosferze

 

 

 

Charakterystyka przedszkola

 

Nasze przedszkole jest pierwszym przedszkolem niepublicznym powstałym w naszym mieście. Działalność wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczną prowadzi od 09.07.1996 roku. Powstało na bazie zlikwidowanego publicznego przedszkola nr 1.

 

Swoją struktura przedszkole przypomina duży, rodzinny dom, którego życzliwą, ciepłą i troskliwą atmosferę tworzy wykwalifikowany personel rozumiejący potrzeby rozwojowe każdego dziecka.

 

Kolorystyka sal zabaw oraz sposób ich urządzenia i wyposażenia przyciągają wzrok dziecka i zachęcają do działania i przebywania.

 

 

 

 

Cele przedszkola


 • zapewnienie dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu
 • przygotowanie dzieci do życia w grupie i w społeczeństwie
 • twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działania i doświadczenia
 • wyrówywanie szans edukacyjnych dzieci

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

 

 

ROZDZIAŁ  I

 

§ 1

 

 1. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Niepubliczne „BAJKA”

2. Organem prowadzącym przedszkole są: Danuta Wiśniewska, Dagmara Wędrychowicz s.c. w dalszej części statutu Przedszkole Niepubliczne „Bajka” jest zwane „ przedszkolem a Danuta Wiśniewska i Dagmara Wędrychowicz zwane są „prowadzącymi przedszkole”

     3. Ustalona nazwa przez przedszkole:

Przedszkole Niepubliczne „Bajka”

                               Danuta Wiśniewska, Dagmara Wędrychowicz s.c.

                               78-400 Szczecinek ul. Wojska Polskiego 5.

telefon: 572390572

NIP- 673-184-79-61

REGON-321287310

4. Podstawa prawna działania przedszkola:

- Ustawa z dnia 14.12.2016r – Prawo Oświatowe

- Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991r. Nr.120 poz.526)

- Statutu Niepublicznego Przedszkola „Bajka”

- Nadzór pedagogiczne sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA:

 

 1.  Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego.

2.   Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty.

3.   Celem przedszkola jest:

-   objęcie op0ieką wszystkich wychowanków i zapewnienie im bezpieczeństwa.

-   zapewnienie optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka.

-   wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka.

-   inicjowanie procesów rozwojowych dziecka.

-   kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.

-  przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowana przez MEN.

-  współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

-  kreowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i lokalnych.

 

4.  Do zadań przedszkola należy:

-  pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy.

-  kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.

-  budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej

- realizuje zadania w ramach określonych obszarów edukacyjnych.

- przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych

- przedszkole może być zakładem szkolenia w zawodzie kucharza uczniów ZSZ i OHP w Szczecinku w miarę otrzymanych skierowań ze szkół.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

 

§ 3

 

ORGANY  PRZEDSZKOLA  ORAZ  ICH  ZADANIA

 

1. Prowadząca przedszkole dyrektor Danuta Wiśniewska

- odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi

- podejmuje decyzje w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników

-zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki

- jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnio9nych pracowników

- reprezentuje placówkę na zewnątrz

- organizuje prace związane z naborem i kwalifikowaniem dzieci do przedszkola każdego roku

- sprawuje nadzór pedagogiczny

 

2. Dyrektor może powołać na swojego zastępcę wspólnika przedszkola

- zastępca działa w ramach udzielonego mu upoważnienia: sprawuje nadzór nad wychowankami i realizuje prace z dziećmi, kontroluje wykonywanie obowiązków przez pracowników, reprezętuje placówkę na zewnątrz.

3.Dyrektor podaje rodzicom do wiadomości do końca kwietnia każdego roku poprzedzający nowy rok szkolny zestaw programów i podręczników znajdujących się w wykazie MEN.

4.Rada pedagogiczna: w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola, przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

- zatwierdzanie planów pracy

- planowanie i organizowanie pracy wychowawczo- opiekuńczo- dydaktycznej

-podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

-okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu wychowania, nauczania i opieki,

-kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją, Deklaracją Praw Człowieka i Konwencją Praw Dziecka,

 

 

-organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego,

-współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci.

 

   Do kompetencji opiniujących należy:

- opiniowanie organizacji pracy szczególnie rozkładu zajęć

- propozycji dyrektora w sprawie dodatkowych prac i zajęć

- rada działa zgodnie z wewnętrzny regulaminem, który stanowi załącznik do statutu.

 

5. Rada Rodziców

- w przedszkolu nie działa rada rodziców

- wszyscy rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowawczo- dydaktycznych,

- współdziałają z prowadzącymi przedszkole w tworzeniu dzieciom prawidłowych warunków do zajęć i zabaw.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

 

§ 4

 

 

 

 

   ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA.

 

1.Podstawą ubiegania się o umieszczenie dziecka w przedszkolu jest złożenie przez rodzica w miesiącu ,marcu wniosku, rekrutacja do przedszkola odbywa się w miesiącu kwietniu zgodnie z obowiązującym regulaminem naboru dzieci.

2. Kryterium rekrutacji na nowy rok szkolny stanowi rozporządzenie w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań

 

komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, ustawa o systemie oświaty (Dz.U, z 2015r.,poz. 2156) oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczecinek.

- w pierwszeństwie przyjmuje się dzieci już uczęszczające do przedszkola oraz ich rodzeństwo z terenu miasta Szczecinek

- dzieci z terenu gminy Szczecinek oraz innych gmin w przypadku wolnych miejsc.

3.W przedszkolu funkcjonują cztery grupy obejmujące dzieci od 3 do 6 lat, zgrupowane według zbliżonego wieku.

4. Szczegółową organizację wychowania nauczania i opieki określa arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny, opracowany i podpisany przez dyrektora. Arkusz określa ilość oddziałów czas pracy poszczególnych oddziałów, ilość dzieci w grupach, oraz zatrudnienie pracowników.

5. Dziecko, któremu odroczono realizacje obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

6. Jedna grupa może liczyć 25 dzieci

7. Do grupy ogólnodostępnej mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w stopniu lekkim lub umiarkowanym, w grupie może być do trzech dzieci niepełnosprawnych.

8. Przedszkole pracuje w godzinach 6.00 do 16.00  w tym od godz.8.00 do 13.00 odbywa się nieodpłatna 5 godzinna realizacja podstawy programowej w tym obowiązkowy język angielski dla dzieci 5 i 6 letnich.

9.Rok opieki przedszkolnej trwa od 01.09. roku bieżącego do 31.08. roku następnego z przerwą wakacyjną w miesiącu sierpniu.

10. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych.

11.W czasie ferii szkolnych przy zmniejszonej liczbie dzieci ogranicza się liczbę oddziałów.

12. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjna w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci i rodziców.

13.W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach

14. W przedszkolu nie podaje się żadnych leków

15. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców mają oni obowiązek zapewnienia mu dalszej opieki.

 

16. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej do czasu pojawienia się rodziców dziecko zostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzysza dziecku.

17. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

18.Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pracowników pedagogicznych w czasie całego pobytu dzieci w przedszkolu

19. Opiekę w drodze do przedszkola i do domu zapewniają dzieciom rodzice, opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione.

20.Rozkład dnia w przedszkolu dostosowany jest do:

-potrzeb wynikających z wieku dziecka

-gadzin spożywania posiłków

-na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad daną grupa ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

                                                         

 

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

 

 

 1. 1.     Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z trzech posiłków: I śniadanie, II śniadanie, obiad.

 

 

 1. 2.     Opłatę obejmującą miesięczny koszt surowców żywnościowych (co stanowi wsad do kotła) ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 

 1. 3.     Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor przedszkola.

 

 1. 4.     Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą także wydatki związane z utrzymaniem przedszkola tzw. „złotówkę”– za każda godzinę udziału dziecka w zajęciach.
 2. 5.     Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zwarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami lub opiekunami prawnymi.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

 

§ 5

 

 

     NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA.

 

Osoba prowadząca placówkę zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników.

Pracownicy zatrudnieni są zgodnie z Kodeksem Pracy.

 

Wspólnik spółki może być zatrudniony na stanowisku nauczyciela na tych samych warunkach jak pozostali nauczyciele i powołany przez dyrektora przedszkola na jego zastępcę.

 

W chwili zatrudnienia każdy pracownik otrzymuje zakres zadań i obowiązków.

Odpowiedzialność za ich realizację potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

      Każdy pracownik ma prawo do urlopu zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

 

         Nauczyciele:

 

1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych z zakresu wychowania przedszkolnego lub specjalności zbliżonej.

2. Wynagrodzenie nauczycieli i innych pracowników określa dyrektor przedszkola.

 

     Zakres zadań nauczycieli:

 

1. Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka

2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków

3. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy

4. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń

5. W pracy dydaktyczno wychowawczej współpracuję z psychologiem lekarzem oraz innymi specjalistami.

6.Nauczyciel prowadzi dokumentacje swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne i diagnozy w celu poznania potrzeb rozwojowych dzieci: dziennik zajęć, plany edukacyjno- wychowawcze oraz inna dokumentacje zgodną z obowiązującymi przepisami

7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej.

 

 

    8.Udzielanie porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

 

  9. Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka z   deficytami

 • Ø Kształtowanie w dziecku świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu.
 • Ø Dążenie do eliminowania przyczyn niepowodzeń u dziecka.
 • Ø Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.
  • Ø Planowanie własnego rozwoju zawodowego i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
  • Ø Dbałość o warsztat pracy, w tym gromadzenie do pracy pomocy dydaktycznych, i dbałość o odpowiednie przygotowanie sal do prowadzenia zajęć.
  • Ø Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dziecka.
   • Ø Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.
   • Ø Przestrzeganie porządku pracy, w tym punktualności i pełnego wykorzystania czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć.
   • Ø Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola

 

      Nauczyciel ma prawo:

 

 • Ø Korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych,
 • Opracowywać autorskie programy nauczania i wychowania, jednakże wymagają one akceptacji dyrektora placówki,
 • Decydować o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach wykorzystywanych w pracy.

 

  Pracownicy niepedagogiczni:

 

Pracowników niepedagogicznych przedszkola zatrudnia i zwalnia z zachowaniem prawa dyrektor placówki.

 1. 1.    Do podstawowych obowiązków pracowników niepedagogicznych należy:
 • Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
  • Współdziałanie z nauczycielami w procesie opiekuńczo – wychowawczo-dydaktycznym
  • Dbanie o powierzony sprzęt i wyposażenie przedszkola,
  • Utrzymanie czystości w powierzonych pomieszczeniach,
  • Organizowanie i prowadzenie żywienia w przedszkolu,
  • Prowadzenie dokumentacji materiałowej.
   • Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

     Szczegółowe zadania pracowników określają zakresy czynności znajdujące się w 

     dokumentacji przedszkola.

 1. 2.      Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

 

§ 6

 

 

WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA.

 

 

1.   Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia.

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola można przyjąć dzieci,

       które ukończyły 2,5 roku życia zgodnie z ustawą o systemie oświaty tj:

 • Ø Rodzic samotnie wychowujący dziecko,
 • Ø W ramach łączenia rodzeństwa
 • Ø Przypadki losowe w rodzinie (śmierć rodzica, przewlekła choroba rodzica, rodzeństwa)
 • Ø Dzieci skierowane przez instytucje publiczne ( MOPS, sąd – kurator, poradnia pedagogiczna)
 • Ø Inne przypadki uzasadniające przyjęcie do przedszkola

      3.  Dziecko w wieku 5-ciu lub 6-ciu lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie    

     przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w s.p.

     (obowiązuje od dnia 01.09.2004r) . Obowiązek, o którym mowa, rozpoczyna się z

     Początkiem roku szkolnego w tym roku, w którym dziecko kończy 5 lub 6 lat

4. Dziecko na terenie przedszkola ma warunki zabezpieczające bezpieczeństwo, prawo do poszanowania jego godności i osobistej ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

5. Wychowankowie mogą być przyjmowani w ciągu całego roku szkolnego o ile są wolne miejsca.

6. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków uczęszczających do przedszkola w przypadku:

     - nieuregulowania opłat za przedszkole, według ustalonej procedury:

          - ustne upomnienie rodzica o zaleganiu w odpłatności,

          - pisemne powiadomienie rodzica po upływie jednego miesiąca,

          - skreślenie z listy wychowanków po okresie dwóch miesięcy,

          - dalsze postępowanie wynikające z zawartej umowy z dyrektorem przedszkola a rodzicem o pobycie dziecka w przedszkolu.

    7.  Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

- życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

- rozwijania zainteresowań i zdolności,

- korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego za zgodą rodziców,

- wykonywania praktyk religijnych określonych odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

§ 7

 

 

FINANSE

 

1. Środki potrzebne na działalność statutowa przedszkola pochodzą

- z dotacji budżetu miasta Szczecinka

- z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 1 złotówki za każdą godzinę udziału dziecka w zajęciach     ( wykluczeniem nieodpłatnej 5 godzinnej realizacji podst. prog.).

 

- opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie według ustalonej przez dyrektora przedszkola stawki żywieniowej

- z innych źródeł

2. Każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu wpływa na obniżenie opłaty za wyżywienie w miesiącu następnym oraz podlega pomniejszeniu opłaty złotówkowej za każdy dzień.

3. Rodzice bądź opiekunowie wnoszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu do 10-tego każdego miesiąca.

4. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice lub opiekunowi zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 

 

§ 8

 

 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

   Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami w

   zakresie działalności:

 • dydaktyczno wychowawczej,
 • administracyjnej,
 • gospodarczo – finansowej,
 • innej, wynikającej z potrzeb przedszkola.    

 

 

W imieniu przedszkola dokumenty podpisuje dyrektor lub jego pełnomocnik.

Zmiany w statucie, jak też decyzja o likwidacji przedszkola, należą do kompetencji

dyrektora przedszkola.

O decyzji zmian w statucie dyrektor powiadamia dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi  Oświaty.

 O decyzji dotyczącej likwidacji przedszkola dyrektor ma obowiązek powiadomić

 rodziców, Kuratora oświaty, MJOO, oraz burmistrza miasta.

Prawo nadawania statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień należy do prowadzącego przedszkole.

 

  Statut został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2015

   

 Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2015

 

 

 

 

 

 

 


Dodaj link do: Dodaj link do: